Regulamin Zwrotów

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.milin.pl prowadzonego przez firmę FABRYKAT z siedzibą w Tarnowie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Bielatowicza 3, 33-100 Tarnów) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.

NIP: 8733263567

Regon: 368126109

I. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy www.milin.pl zwany dalej Sklepem prowadzi sprzedaż towarów za    pośrednictwem sieci Internet.
Klienci zamówienia mogą składać poprzez witrynę www.milin.pl lub przez kontakt telefoniczny (+48575333213) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e mail milin@milin.pl)      z Biurem Obsługi Klienta Sklepu.

2. Przed skorzystaniem z oferty witryny www.milin.pl Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Warunkiem złożenia skutecznego zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu.

3. Zamówienia w Sklepie mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie.

4. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.

II. Warunki realizacji zamówienia.

1. Ceny podawane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są uzależnione od formy przesyłki wybranej przez Klienta, sposobu płatności oraz ilości zakupionych towarów.

3. Klient po wybraniu zestawu produktów, podejmuje decyzję o formie dostawy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Koszt wysyłki zamówienia wyświetlany jest w czasie procesu składania zamówienia.

4. Każde złożone zamówienie rozpatrywane jest w ciągu 48 godzin od jego potwierdzenia i opłacenia przez Klienta z zastrzeżeniem ust. 5,6,7,8.

5. W przypadku płatności przelewem zamówienie złożone i opłacone do godz. 14 w dniu roboczym, rozpatrywane jest tego samego dnia roboczego.

6. W przypadku płatności przelewem zamówienie złożone i opłacone w dni powszednie po godz. 14, w soboty oraz niedziele i święta, rozpatrywane jest w najbliższym dniu roboczym.

7. Opłacenie zamówienia rozumiane jest jako zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.

8. Przy wyborze opcji „za pobraniem” zamówienie rozpatrywane jest w ciągu 2 dni roboczych od jego potwierdzenia.

9. Czas określony powyżej oznacza czas od momentu zatwierdzenia zamówienia w jakim Sklep zobowiązuje się skompletować i zapakować zamówienie Klienta.

10. Czas dostarczenia zamówienia od momentu wysłania przez Sklep jest zależny od wybranej formy dostawy zamówienia i jest określony regulaminem firmy realizującej zamówienie.                                                                                                                                                   

11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przesyłki wynikające z podania przez Klienta nieprawidłowych danych dla doręczenia.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub w sytuacji gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnione zastrzeżenia.

13. Czas na odbiór zamówienia wynosi 14 dni od daty pierwszej próby kontaktu przez operatora logistycznego.

14. W przypadku gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:
a. anulowanie całości zamówienia,
b. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie. W przypadku wyboru przez Klienta tej opcji, zamówienie zostanie zrealizowane w części a Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia w pozostałej części.

15. Po zatwierdzeniu zamówienia przez Klienta w celu zmian w parametrach zamówienia (produkty, adres, formy płatności) należy się skontaktować z Biurem Obsługi Klienta.

16. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:
a. gotówka za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
b. przy pomocy karty kredytowej (we współpracy z …………………………………….)
c. przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy ING 64 1050 1562 1000 0092 4627 8213

17. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem, zaleca się aby Klient sprawdził przesyłkę a w przypadku stwierdzenia:
a. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
b. niekompletności przesyłki,
c. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia,
Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku zaleca się zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń zaleca się sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

18. Klient może dokonać zmian w zamówieniu aż do momentu gdy zamówienie otrzyma status ………………………………..
Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie.

19. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części) jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (lub odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

20. Klient może dokonać zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych do faktury jedynie do momentu otrzymania przez produkt statusu…………………………..

III. Niezgodność towaru z umową sprzedaży. Reklamacje towarów.

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad i odpowiada za wady towaru wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.04.1964r. Kodeks cywilny.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego towaru z umową sprzedaży. W szczególności towar jest niezgodny z umową jeżeli:
a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
b. nie ma właściwości o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę albo wzór,
c. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia,
d. został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

3. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym regulaminie.

4. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:
a. żądać wymiany towaru na wolny od wad albo
b. żądać usunięcia wady albo
c. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
d. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

5. Klient nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży w przypadku gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił towaru na wolny od wad lub nie usunął wad.

6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy  doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

7. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia Klientowi wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

9. W przypadku, gdy Klient realizując swoje uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru, domaga się wymiany towaru lub odstępuje od umowy, dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy odbywa się przez Klienta ale na koszt Sprzedawcy.       

10. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z umową sprzedaży (wady fizyczne) Klient powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

11. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie nie przekraczającym 14 dni.

12. Sposób odpowiedzi na reklamację Sprzedawca wybiera według własnego uznania:
a. pisemnie na podany przez reklamującego adres korespondencyjny,
b. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres email,
c. drogą telefoniczną.

IV. Odstąpienie od umowy sprzedaży.

1. Klient który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Podany w pkt.1 termin na odstąpienie od umowy biegnie od chwili objęcia w posiadanie towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik) a w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno lub partiami – termin jest liczony od objęcia w posiadanie przez Klienta ostatniej rzeczy lub partii. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć:
a. pisemnie na adres: ul. Bielatowicza 3, 33-100 Tarnów,
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: milin@milin.pl

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi równowartość ceny towaru oraz koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu towaru (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).                                                                                                 

7. Klient jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru tak, jak mógłby uczynić to w sklepie stacjonarnym. Nie można jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeżeli tak zrobi, Sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.                             

V. Postanowienia końcowe.

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności (chociaż nie wyłącznie) na skutek zmian przepisów prawa, zmiany sposobu płatności i dostaw oraz innych regulacji dotyczących praw i obowiązków mających związek z zawieranymi przez Klienta i Sprzedawcę umowami.

2. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed wejściem tych zmian w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie, może usunąć swoje konto.

3. Prawa do treści udostępnianych w ramach Sklepu internetowego, a w szczególności prawa autorskie do projektów produktów, zdjęć, nazwy, znaków towarowych podlegają ochronie prawnej. Zabrania się kopiowania oraz innych form korzystania bez zgody prowadzących Sklep.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta.